ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 29 березня 2002 р. № 402.

Про затвердження Порядку і правил проведення обовязкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути
заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 29 березня 2002 р. N 402 Київ

Про затвердження Порядку і правил проведення обовязкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути
заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про страхування» ( 85/96-вр ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок і правила проведення обовязкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути
заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї (додаються).

2. Громадяни, зброя яких була зареєстрована до набрання чинності цією постановою, повинні у пятимісячний термін укласти відповідні договори страхування.

3. Міністерству внутрішніх справ та іншим центральним органам виконавчої влади привести у відповідність із цією постановою свої нормативно-правові акти, які регулюють питання контролю за
виготовленням, придбанням, зберіганням, обліком, перевезенням та використанням зброї.

4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Премєр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2002 р. N 402

ПОРЯДОК І ПРАВИЛА
проведення обовязкового страхування цивільної відповідальності
громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю,
за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння,
зберігання чи використання цієї зброї

1. Обовязкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю (у тому числі нагородну), за шкоду, яка може бути заподіяна третій
особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї (далі — страхування відповідальності власників чи користувачів зброї) здійснюється з метою забезпечення відшкодування
шкоди, заподіяної третім особам, внаслідок виникнення страхових випадків, які призвели до заподіяння шкоди життю, здоровю та/або майну третіх осіб.

2. Субєктами страхування відповідальності власників чи користувачів зброї є страхувальники, страховики і треті особи, яким заподіяна шкода.

3. Обєктом страхування відповідальності власників чи користувачів зброї є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, повязані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди життю,
здоровю та/або майну фізичних і юридичних осіб, внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

4. У цьому Порядку страхувальниками є громадяни України, які володіють, зберігають або використовують:

бойову нарізну вогнепальну зброю армійських зразків або зброю, виготовлену за спеціальним замовленням;

вихолощену та навчальну зброю;

несучасну стрілецьку зброю;

мисливську нарізну вогнепальну зброю (карабіни, малокаліберні гвинтівки, комбіновані рушниці тощо);

мисливську гладкоствольну вогнепальну зброю;

спортивну вогнепальну зброю (спортивні пістолети, револьвери, гвинтівки, рушниці, призначені для використання в спортивних цілях тощо);

холодну зброю (арбалети, луки, мисливські ножі, катани, мечі, палаші, ятагани, фінські ножі, кортики, кинджали, багнети, багнети-ножі, які не перебувають на озброєнні військових формувань);

пневматичну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки калібру більш як 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, в яких снаряд (куля) приводиться в рух за рахунок стиснутих
газів).

Страхувальниками є також громадяни, які на законних підставах зберігають та використовують зброю, власниками якої є юридичні особи (крім військовослужбовців Збройних Сил та інших військових
формувань, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури, суду та інших правоохоронних органів під час виконання ними службових обовязків).

5. Страховиками є юридичні особи — резиденти України, які одержали в установленому порядку ліцензію на проведення страхування відповідальності власників чи користувачів зброї.

6. Треті особи — фізичні та юридичні особи, яким (або майну яких) заподіяна шкода внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї. Розмір шкоди встановлюється та визначається у встановленому
законодавством порядку.

7. Страховий випадок — це подія, в результаті якої настає цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування ним шкоди, заподіяної третій особі та/або її майну внаслідок володіння,
зберігання чи використання зброї.

Сукупність усіх претензій та позовів, предявлених третіми особами щодо відшкодування шкоди, спричиненої однією подією, вважаються одним страховим випадком.

8. Страховими ризиками, в результаті яких настає цивільно-правова відповідальність страхувальника, є смерть, інвалідність чи втрата працездатності фізичної особи, а також пошкодження (знищення)
майна фізичної та/або юридичної особи внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

9. Страховою сумою у разі страхування відповідальності власників чи користувачів зброї є грошова сума, в межах якої страховик зобовязаний провести виплату страхувальнику чи третій особі, якій
заподіяно шкоду внаслідок страхового випадку. Страхова сума встановлюється:

у разі відшкодування спадкоємцям особи, яка загинула (померла) внаслідок страхового випадку, — 11000 гривень;

у разі призначення потерпілій третій особі I, II або III групи інвалідності — відповідно 8250, 5500, 2750 гривень;

за кожний день непрацездатності потерпілої третьої особи — 20 гривень, але не більш як 2500 гривень;

у разі пошкодження (знищення) майна — у розмірі балансової вартості пошкодженого (знищеного) майна внаслідок страхового випадку, але не більш як 30000 гривень. У разі відсутності балансової
вартості майна його розмір, що підлягає відшкодуванню, встановлюється за домовленістю між потерпілою третьою особою та страховиком, але не більш як 30000 гривень. Якщо така домовленість не була
досягнута, розмір збитків встановлюється за рішенням суду. У разі часткового пошкодження майна для виплати страхового відшкодування оцінюється вартість майна, що підлягає заміні або відновленню
(вартість відновлення), у визначеному законодавством порядку.

10. Страховий тариф установлюється у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян терміном на один рік незалежно від виду та кількості зброї в одного громадянина.

11. Громадяни України до або під час реєстрації, перереєстрації зброї, отримання дозволу на право зберігання, носіння відомчої зброї під час виконання службових обовязків, закріплення за ними зброї
повинні в установленому порядку укласти договір страхування відповідальності власників чи користувачів зброї (далі — договір страхування) за формою згідно з додатком. У разі відсутності договору
страхування реєстрація, перереєстрація, видача дозволу на право зберігання, носіння відомчої зброї під час виконання службових обовязків, закріплення зброї не проводиться.

Договір страхування може бути укладений на термін від одного до десяти років.

Інформацію про порядок укладення договору страхування надає страховик.

Юридичні особи можуть на законних підставах передавати громадянам зброю на зберігання та використання, крім випадків, зазначених у пункті 4 цього Порядку, тільки в разі наявності у цих громадян
договорів страхування. Допускається укладення таких договорів і сплата страхових платежів юридичною особою — власником зброї із зазначенням у кожному договорі прізвища того, хто буде зберігати або
використовувати зброю.

12. У разі настання страхового випадку страхувальник зобовязаний у триденний термін після отримання інформації про страховий випадок повідомити про це страховика.

Для отримання страхового відшкодування страховику подаються такі документи:

заява про виплату страхового відшкодування у звязку з настанням страхового випадку;

договір страхування;

акт про розслідування страхового випадку (у разі розслідування);

виписка з рішення суду про стягнення із страхувальника збитків у розмірі заподіяної шкоди (у разі розгляду матеріалів у суді);

документи, які засвідчують задоволення претензії третьої особи;

листок непрацездатності про тимчасову втрату потерпілою третьою особою працездатності (або нотаріально засвідчену копію);

копія рішення медико-соціальної експертної комісії про встановлення потерпілій третій особі інвалідності;

свідоцтво про смерть потерпілої третьої особи (або нотаріально засвідчену копію).

Документи на виплату страхового відшкодування можуть подаватися страхувальником або третьою особою (її спадкоємцями). У разі загибелі чи смерті третьої особи внаслідок страхового випадку її
спадкоємці повинні подати документ про правонаступність. На підставі отриманих документів страховик або уповноважена особа (аварійний комісар) складає страховий акт (аварійний сертифікат), який є
підставою для виплати страхового відшкодування.

Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті страховик повинен прийняти протягом 15 днів від дати отримання всіх необхідних документів. У разі прийняття рішення про
відмову у виплаті страхового відшкодування страховик у триденний термін з дати його прийняття повідомляє заявника в письмовій формі з обгрунтуванням причин відмови.

13. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:

навмисних дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, повязані з виконанням ними
громадянського чи службового обовязку, з необхідною обороною (без перевищення її меж) або захистом майна, життя, здоровя, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій страхувальника або
особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до законодавства;

вчинення страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про обєкт страхування або про настання страхового випадку;

отримання страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної у їх завданні;

несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або перешкоджання страховикові у визначенні обставин, характеру та розміру завданих збитків;

застосування зброї в рамках виправданої самооборони страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, якщо напад на них був здійснений третьою особою.

14. У разі коли заподіяна шкода частково або повністю компенсована іншими причетними до страхового випадку особами, страховик відшкодовує тільки різницю між сумою, що підлягає відшкодуванню за
договором страхування, і сумою, що компенсована іншими особами. Про таку компенсацію страхувальник, треті особи (їх спадкоємці) зобовязані повідомити страховика.

Зразок

Додаток
до Порядку Типовий договір обовязкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій
особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї Місце і дата укладення договору » ___ » __________ 200__ р. Страховик
________________________________________________________ (повне найменування, прізвище, імя, по батькові __________________________________________________________________ керівника, його
повноваження, серія і номер ліцензії _________________________________________________________________, та термін її дії) з однієї сторони, та страхувальник _______________________________
(прізвище, імя, по батькові, __________________________________________________________________ адреса проживання, дата народження, паспортні дані — для фізичної
__________________________________________________________________ особи; повне найменування, прізвище, імя, по батькові керівника,
_________________________________________________________________, його повноваження — для юридичної особи) з другої сторони, уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Страховик страхує цивільну відповідальність страхувальника з метою забезпечення відшкодування ним шкоди, заподіяної третім особам внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї, згідно
з Порядком і правилами проведення обовязкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна
третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 402 (далі — Порядок).

1.2. Обєктом страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, повязані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоровю та/або майну фізичних і юридичних осіб,
внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

1.3. Страховим випадком є подія, в результаті якої настає цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування ним шкоди, заподіяної третій особі та/або її майну внаслідок володіння,
зберігання чи використання зброї. Сукупність усіх претензій та позовів, предявлених третіми особами щодо відшкодування шкоди, спричиненої однією подією, вважаються одним страховим випадком.

1.4. Страхова сума відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоровю третіх осіб, становить 11000 (одинадцять тисяч) гривень.

Страхова сума відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, становить 30000 (тридцять тисяч) гривень.

1.5. Страховий тариф за цим договором визначається виходячи з розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і становить 17 (сімнадцять) гривень.

1.6. Страховий платіж у розмірі _____________ повинен бути перерахований на розрахунковий рахунок страховика (або внесений готівкою в його касу) протягом _______________ днів з дати укладення
договору.

2. Права та обовязки сторін

2.1. Страхувальник зобовязується:

а) приймати всі необхідні запобіжні заходи для уникнення випадків заподіяння шкоди життю, здоровю та майну третіх осіб;

б) перерахувати на розрахунковий рахунок страховика страховий платіж у термін, передбачений пунктом 1.6 цього договору;

в) у триденний термін повідомити страховика про настання страхового випадку, а також про всі події, які можуть стати причиною предявлення претензій чи подання позову щодо відшкодування шкоди,
заподіяної третім особам;

г) повідомити про настання страхового випадку (страхову подію) правоохоронні органи.

2.2. Страховик зобовязується:

а) ознайомити страхувальника з Порядком;

б) після одержання документів, які підтверджують настання відповідальності страхувальника перед третьою особою, виплатити страхувальнику (потерпілій особі) страхове відшкодування у термін, який не
перевищує десяти банківських днів з дати оформлення акта про страховий випадок, або відшкодувати страхувальнику збитки в іншій погодженій з ним формі.

2.3. Страхувальник має право:

а) отримати страхове відшкодування згідно з цим договором і Порядком;

б) оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.

2.4. Страховик має право:

а) відмовити у виплаті страхового відшкодування в разі невиконання страхувальником умов цього Договору і Порядку та повідомити про це рішення страхувальника в письмовій формі з обгрунтуванням
причин відмови;

б) брати участь у розгляді справи в суді про відшкодування страхувальником заподіяної ним шкоди, цивільна відповідальність за яку застрахована цим договором, як третя особа на боці відповідача.

3. Порядок здійснення страхових виплат

3.1. Для отримання страхової виплати страховику подаються такі документи:

заява про виплату страхового відшкодування у звязку з настанням страхового випадку;

договір страхування;

акт про розслідування страхового випадку (у разі розслідування);

виписка з рішення суду про стягнення із страхувальника збитків у розмірі заподіяної шкоди (у разі розгляду матеріалів у суді);

документи, які засвідчують задоволення претензії третьої особи;

листок непрацездатності про тимчасову втрату потерпілою особою працездатності (або нотаріально засвідчену копію);

копія рішення медико-соціальної експертної комісії про встановлення потерпілій особі інвалідності;

свідоцтво про смерть потерпілої особи (або нотаріально засвідчену копію).

3.2. На підставі отриманих документів страховик складає страховий акт, який є підставою для виплати страхового відшкодування.

3.3. Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті страховик повинен прийняти протягом 15 днів від дати отримання всіх необхідних документів. У разі прийняття рішення про
відмову у виплаті страхового відшкодування страховик у триденний термін з дати його прийняття повідомляє заявника в письмовій формі з обгрунтуванням причин відмови.

3.4. Страховик має право відмовитись від виплати страхового відшкодування страхувальнику в разі невиконания ним взятих на себе зобовязань відповідно до цього договору.

3.5. Страхове відшкодування не виплачується у разі:

навмисних дій страхувальника або особи, на користь якої укладено цей договір, спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, повязані з виконанням громадянського
чи службового обовязку, в разі оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоровя, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій страхувальника або особи, на користь якої
укладено договір, встановлюється відповідно до законодавства;

вчинення страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої укладено цей договір, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про обєкт страхування або факт настання страхового випадку;

отримання страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної у їх заподіянні;

несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

застосування зброї в рамках виправданої самооборони страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, якщо напад на них був здійснений третьою особою.

4. Відповідальність сторін та порядок розвязання спорів

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобовязань, взятих відповідно до цього договору, сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

4.2. За несвоєчасну виплату страхового відшкодування в терміни, передбачені пунктом 3.3 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ___________ простроченого платежу за кожний день
прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку, яка діяла в період, за який нарахована пеня.

4.3. Спори, що можуть виникнути в ході виконання зобовязань, взятих відповідно до цього договору, вирішуються в порядку, передбаченому законодавством.

5. Інші умови договору __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Термін дії договору, порядок його зміни та припинення

6.1. Договір набирає чинності з дня надходження страхового платежу на рахунок страховика.

6.2. Договір може бути укладений на термін від одного до десяти років.

6.3. Дія договору припиняється за згодою сторін, а також в інших випадках, передбачених статтею 28 Закону України «Про страхування» ( 85/96-вр ).

7. Адреси та реквізити сторін


________________________ ____________________________ ________________________ ____________________________ ________________________ ____________________________ Страховик Страхувальник
__________________ ____________________________ (підпис керівника) (підпис фізичної особи або керівника юридичної особи, МП засвідчений печаткою)

Оцените статью
Охота в Украине
Добавить комментарий